ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

ไฟล์นำเสนอการประชุมปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2556 ในส่วนรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 18-19 เมษายน 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดไฟล์จาก Box.com กรุณารอสักครู่