ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคอุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยความปรารถนาดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก