11พ.ย./11

แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย

โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตRead More…

30ต.ค./11

ชาวสุโขทัยร่วมใจออกกำลังกายถวายแด่พ่อหลวง 84 ล้านนาที 84 ล้านกิโลเมตร

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2254 เวลา 15Read More…

24ต.ค./11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโครงการด้านวัณโรคในเด็กและวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และตำแหน่งผู้ช่วยโครงการด้านวัณโรค

07ต.ค./11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554