Blog

ไฟล์นำเสนอการประชุมปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2556 ในส่วนรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 18-19 เมษายน 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดไฟล์จาก Box.com กรุณารอสักครู่

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคอุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยความปรารถนาดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก