14ธ.ค./11

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

07ธ.ค./11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

02ธ.ค./11

ลงทะเบียน ประชุมสื่อสารความเสี่ยงเชิงรุกส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สาธารณะในการปฏิบัติงาน วันที่พฤหัสที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมพิษณุธารา สคร.9 พิษณุโลก