22ม.ค./13

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศสำนักงานป้องกันวควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

03ม.ค./13

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ชันสูตรโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์

ศูนย์ชันสูตรโรค สำนักงานป้องกันคRead More…