ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

สรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ ตัวชี้วัดที่ 7นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างใหม่ไปใช้ประโยชน์

เสริมสร้างความสุขบุคลากร สกัดความรู้ทั้ง 3เรื่อง โรคติด

Read More