ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

ดร.นิรมล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

 

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จาก

Read More