ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย

โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรม

Read More

คำแนะนำเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม

คำแนะนำเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม

คำแนะนำเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม สำหรับประชาชนและเจ้าหน้

Read More

ชาวสุโขทัยร่วมใจออกกำลังกายถวายแด่พ่อหลวง 84 ล้านนาที 84 ล้านกิโลเมตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโครงการด้านวัณโรคในเด็กและวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และตำแหน่งผู้ช่วยโครงการด้านวัณโรค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554