ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

ลงทะเบียน ประชุมสื่อสารความเสี่ยงเชิงรุกส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สาธารณะในการปฏิบัติงาน วันที่พฤหัสที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมพิษณุธารา สคร.9 พิษณุโลก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer) รวมทั้งหมด 18 อัตรา