ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบภูมิสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

Read More

สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 2

Read More

ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบสนับนุนการดำเนินงานป้องกันและตวบคุมโรค สคร,2 พิษณุโลก

Read More

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น นำเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง “Living the Social Burdens of MDR-TB: Working Together for Health Security of Thailand” ในการประชุมวิชาการ International Conference on “Working together for Health Security”

แนะสงกรานต์ปลอดภัย เจ็บและตายเป็นศูนย์ได้ ต้องงดเมา เคร่งสวมหมวกกันน็อค ระวังถนนทางตรงและหมู่บ้าน ช่วงบ่ายถึงค่ำ