Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E Coordinator) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล (M&E coordinator) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Officer) รวมทั้งหมด 18 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554