เครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค สคร.2

เครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค

เครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค


เครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรค เผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในการดำเนินงานตรวจชันสูตรโรคที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานชันสูตรโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วจึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานควบคุมโรคต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ การที่จะได้ผลการตรวจที่ถูกต้องนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงานชันสูตรโรค ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมให้การตรวจมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคที่จะใช้ในการติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลกัน

[button size=”large” color=”orange” url=”http://odpc2.ddc.moph.go.th/labpartner/” target=”blank”]ฐานข้อมูลเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค[/button]

พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก