สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยวัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยวัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยวัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

DPC9-LA

DPC9-LA

การบริการตวจทางห้องปฏิบัติการ

1. งานชันสูตรวัณโรค
1.1 การตรวจหา AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์
1.2 การเพาะเชื้อด้วย Solid และ Liquid media
1.3 การพิสูจน์แยกเชื้อ
1.4 ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา

2. งานชันสูตรโรคเอดส์
2.1 การตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV Viral Load)
2.2 การตรวจการดื้อยาต้านไวรัส (Genotypic sequencing for HIV Drug resistance)
2.3 การตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV) ทั้งการตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยัน

3. งานชันสูตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.1 การชันสูตรโรคซิฟิลิส
3.2 การตรวจย้อมสี Gram stain แล้วตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

4. งานชันสูตรโรคเรื้อน
4.1 เก็บตัวอย่างด้วยวิธี slit skin smear แล้วย้อมสี Ziehl Neelsen และตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

5. งานตรวจหาผิวหนังที่เกิดจากเชื้อร
5.1 ขูดผิวหนังแล้วใส่ 10%KOH และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ชันสูตรโรค