อัตราค่าบริการตรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อ้างอิงตามสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าบริการตรวจ