หน่วยบริการตรวจสภาพแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.2

 


อัตราค่าบริการตรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อ้างอิงตามสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

[button size=”large” color=”green” url=”http://odpc2.ddc.moph.go.th/upload/pdf58/general/environment.pdf” target=”blank”]ดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าบริการตรวจ[/button]