หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทร. 0-5521-4615-7 แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายในของสำนักงาน