โครงสร้างการบริหารงาน

 

ผู้อำนวยการ
นพ.วิทยา  หลิวเสรี
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รองผู้อำนวยการ
003-วิรัช ดร.วิรัช ประวันเตา
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
007-อัมพาพรรณ นางอัมพาพรรณ  นวาวัตน์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ประสานฯ
ดร.สีใส  ยี่สุ่นแสง
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ประสานฯ
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ดร.กริ่งแก้ว  สอาดรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
004-นิรมล ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล
นางสาวเพ็ญศรี  เฝ้าทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
008-พรสุรางค์ นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
009-เตือนตา นางเตือนตา อารีย์พัฒนไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าศูนย์ชันสูตรโรค
010-สมศักดิ์ นายสมศักดิ์ สินธุอุไร
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบบัติการทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
นางสุประวีณ์  ปภาดากุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
นางวรรณา  วิจิตร
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
ผู้ปกครองนิคมบ้านกร่าง
นางเพชรรัตน์  อ่วมแจง
ผู้ปกครองนิคมบ้านกร่าง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
011-สุรพล ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ไทยบุญยงค์ พ่วงพีอภิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 จังหวัดตาก
นายกฤษณะ  สุขอ่วม
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ แม่สอด จังหวัดตาก
นายเสกสรรค์  สีแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ แม่สอด จังหวัดตาก