ผู้อำนวยการ
นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รองผู้อำนวยการ
003-วิรัช ดร.วิรัช ประวันเตา
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
007-อัมพาพรรณ นางอัมพาพรรณ  นวาวัตน์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ประสานฯ
ดร.สีใส  ยี่สุ่นแสง
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ประสานฯ
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ดร.กริ่งแก้ว  สอาดรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
004-นิรมล ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล
นางสาวเพ็ญศรี  เฝ้าทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
008-พรสุรางค์ นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
009-เตือนตา นางเตือนตา อารีย์พัฒนไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าศูนย์ชันสูตรโรค
010-สมศักดิ์ นายสมศักดิ์ สินธุอุไร
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบบัติการทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
นางสุประวีณ์  ปภาดากุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
นางวรรณา  วิจิตร
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อนบ้านกร่าง
011-สุรพล นายสุรพล สิงห์แก้ว
ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อนบ้านกร่าง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
011-สุรพล ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ไทยบุญยงค์ พ่วงพีอภิชัย
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 จังหวัดตาก
015-สัมฤทธิ์ นายสัมฤทธิ์ บุญเพ็ง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ แม่สอด จังหวัดตาก
นายเสกสรรค์  สีแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ แม่สอด จังหวัดตาก