วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ :
ประชาชนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพได้ภายในปี 2570

พันธกิจ :

1.ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เครือข่ายและประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

2.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3.เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยพิบัติ

4.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ :

1. เพื่อให้เครือข่าย ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพี่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดอัตราป่วยด้วยโรคตามนโยบายและโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เครือข่ายมีศักยภาพและเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
  • เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ตามความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจ มีการทำงานเป็นทีม มีค่านิยมองค์กร มีทักษะทางการสื่อสารและภาษาสากล รู้จักวัฒนธรรมอาเซียน
  • เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และเอื้ออำนวยต่อการทำงาน
  • เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่าย ในการสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลผลิตทางวิชาการ ในองค์กรและเครือข่าย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

ค่านิยม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดค่านิยมองค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ  ให้เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากร  มีคำจำกัดความดังต่อไปนี้

M: Mastery เป็นนายตนเอง
หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฎิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P: People-centered  ใส่ใจประชาชน
หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็นเสียสละเพื่อส่วนรวม