บริการออนไลน์ของกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


บริการจาก กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค ด้านต่าง ๆ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง  ถ่ายภาพเคลื่อนไหว  ประกาศเสียงตามสาย  เผยแพร่สาระความรู้ในสถานีวิทยุ FM สู้โรคของหน่วยงาน
เข้าใช้บริการ ที่นี่