ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของ สคร.2

คำแนะนำในการใช้งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของ สคร.2 ได้ใช้บริการแสดงรายการเอกสารแบบฝังตัวที่นำเข้ามาจากระบบ Cloud storage ของ Box.com ระบบจะต้องทำการสตรีมมิ่งข้อมูลรายการเอกสารทั้งหมดมาแสดงผลบนหน้าเว็บเพจนี้ เป็นเวลาประมาณ 2-5 วินาที กรุณารอสักครู่

**ปรับปรุงข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคัดลอกตามรายการไฟล์เอกสาร แบบฟอร์มงานพัสดุจำนวน 1 แบบฟอร์ม งานธุรการจำนวน 6 แบบฟอร์ม ตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารทั่วไป