หน่วยงานภายใน

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 อ.แม่สอด จ.ตาก

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 อ.แม่สอด จ.ตาก

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก