-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวั ณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรคในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยTreatment outcome of pre-treatment hepatitis and non pre-treatment Hepatitis in new sputum smear positive Tuberculosis patients in the lower northern Thailand
-ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุข ฉบับที่ 26  เรื่อง บทบาททีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและการควบคุมโรคไข้เลือดออกขั้นต้น:กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 2 (Roles of Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) for initial dengue fever control: a case study in the 2nd Health Region)
-วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ปีที่4 ฉบับ1(มกราคม-มิถุนายน2559)
-ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์
-แบบแจ้งความประสงค์ส่งบทความวิชาการ