วิสัยทัศน์
:

เป็นผู้นำระดับประเทศด้านวิชาการ นวัตกรรม การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลภายในปี 2564

พันธกิจ :

 1. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 2. ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพ
 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ :

 1. เครือข่ายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ :

 1. การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล
 3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 4. การเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล
 5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลและโปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่านิยมหลักขององค์กร

I SMART
Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
Service mind บริการที่ดี
Mastery/Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์
Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
Teamwork การทำงานเป็นทีม

แผนผังเว็บไซต์ สคร.2