สถานการณ์โรคภัยสุขภาพ


รายงานพยากรณ์โรค

อัตราป่วยมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 2 พ.ศ.2557
การพยากรณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
การพยากรณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 พ.ศ.2559
ผลการเคราะห์ 5 มิติ และพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่สาธารณสุเขต 2 ปี 2559
ผลประเมิน SRRT ปี 2559

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ปี2546 ปี2547ปี2548ปี2549ปี2550ปี2551ปี2552ปี2553
ปี2554ปี2555ปี2556ปี2557ปี2558ปี2559ปี2560ปี2561
ปี2562 ปี2563

ปี 2564

ปี 2565