ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค

e-saraban
[button size=”large” color=”orange” url=”http://ddccenter.ddc.moph.go.th/saraban/login.php” target=”blank”]เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์[/button] [button size=”large” color=”blue” url=”http://osc.ddc.moph.go.th/doc/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.pdf” target=”blank”]คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์[/button]