เชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา (เครื่องปรับอากาศ)