กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์