ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์