กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์