ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV viral load)