เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561