กำหนดราคากลางและรายละเอียดจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ