กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ จำนวน 14 รายการ