ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน