ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค ปี 2561

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ จัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เพื่อคนไทยสุขภาพดี 4.0” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ,นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค,  แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการ สคร.6 ชลบุรี , แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย ผู้อำนวยการ สคร.3 นครสวรรค์, นายเดชา บัวเทศ รองผอ.สคร.4 สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกรมควบคุมโรคได้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แ ละสร้างการเรียนรู้วิทยาการ ความก้าวหน้าที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค/ สถาบันบำราศนราดูร/ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง/  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สคร.1 เชียงใหม่/สคร.3 นครสวรรค์/สคร.4 สระบุรี/ สคร.6ชลบุรี/ สคร.7 ขอนแก่น/ สคร.11 นครศรีธรรมราช/ สสจ. สิงห์บุรี/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันอันดามัน ในเขตสุขภาพที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานใน สคร.2 พิษณุโลก รวมประมาณ 230 ท่าน
โดยมีรูปแบบการจัดประชุม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ การประกวดผลงานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ 6 ประเภทด้วยกัน คือ นำเสนอแบบวาจา ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง /วาจาโรคติดต่อและโรคระบาด 14 เรื่อง / วาจาโรคไม่ติดต่อและโรคจากการ ประกอบอาชีพ 15 เรื่อง/ นวัตกรรมและ R2R จำนวน 14 เรื่อง/  แบบโปสเตอร์ 20 เรื่อง และ แบบ Electronic Poster 25 เรื่อง รวมผลงานวิชาการที่นำเสนอในครั้งนี้ ทั้งหมด 90 เรื่อง โดยผลงานที่ชนะเลิศลำดับที่  1,2,3 นำเสนอแบบวาจา และ กลุ่มของโปสเตอร์ (ไม่รวม R2R และนวัตกรรม,E poster) จำนวน 12 เรื่อง จะได้ไปนำเสนอในการประชุมวิ ชาการ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การประชุมครั้งนี้ได้รับการ สนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ วิทยากร ผู้วิพากษ์ จาก กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลแม่สอด , โรงพยาบาลลับแล และนักวิชาการอิสระ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห ์จากสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ให้นำผลงานดีเด่นข้างต้นไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข สำหรับพิธีปิดและมอบโล่ รางวัลผลงานวิชาการ ได้รับเกียรติจากท่านสาธารณ สุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
Download ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.