(ร่าง)ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV drug resistance) ด้วยวิธีประกวดราคา