กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของน้ำยาตรวจหาเชื่อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV drug resistance)