รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ)