ประกวดราคาซื้อสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์