กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ