ไฟล์การประชุมเชิงปฏิบัติการ The End TB Meeting ผู้ประสานงานวัณโรค/เอดส์/STI วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครนายก