เอกสารประกอบการประชุมโรคไข้ออกผื่นโรงแรมTopland (วันที่ 15 มีนาคม 2559)