ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลัก เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานระดับพื้นที่ด้วยวิธี Programmatic mapping