สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เข็มเจาะเลือด (BLOOD LANCET) จำนวน 1,560 กล่อง