Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ Cluster 062

การปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมพื้นที่กันดาร ณ. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลการประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์

Read More

“วิชาการเข้มแข็ง ควบคุมโรคยั่งยืน : DDC Regional” ประมวลภาพการประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พื้นที่สาธารณสุขเขต 17 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555

มอบรางวัลประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุด กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมประจำเดือ

Read More

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น นำเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง “Living the Social Burdens of MDR-TB: Working Together for Health Security of Thailand” ในการประชุมวิชาการ International Conference on “Working together for Health Security”