Category Archives: ข่าวการประชุม-สัมนา

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยงวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุขและเขตชุมชนเมือง

สรุปรายงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพัน

Read More

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์

เปิดรับสมัครโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค

Read More

ไฟล์เอกสารประชุมการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบูรณาการงานชันสูตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก