ข่าวจัดประชุม-สัมนา สคร.2

06ก.พ./17

ไฟล์เอกสารประชุมการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบูรณาการงานชันสูตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

29ก.พ./16

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลัก เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานระดับพื้นที่ด้วยวิธี Programmatic mapping