ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย สคร.2

01ส.ค./17

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส